บริจาคซื้อโทรทัศน์ในห้องเรียนให้กับฝ่ายการศึกษา

25 Aug, 2018
คุณเปรมสิทธิ์ ศิรสิทธิ์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นนทวี เรสซิเด๊นซ์ จำกัด
ได้ร่วมบริจาคซื้อโทรทัศน์ในห้องเรียนให้กับฝ่ายการศึกษาโรงเรียนบ้านเจียรดับ
เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยมีคุณสุมาลี อินทะสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เข้าร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในการบริจาคครั้งนี้ด้วย